Иссиклик энергияси учун тарифлар

(01 октябр 2016 йилдан)

Ахолига иссиклик таъминоти учун 1м2 календар ойига ККСсиз — 998,0 сум,

Ахолига иссик сув учун 1 ойда киши бошига ККСсиз — 11214,0 сум,

Бюджет ва бошка мулкчилик шаклидан катъий назар барча ташкилотларга ККС билан 1 Гкал — 63000,0 сум