«Бухороэнергмарказ» АЖнинг 2015 йил якунлари буйича акциядорлар умумий йигилиши баённомаси

           

Бухара ш.                                                                                        «10» июнь 2016 йил

 Алпомиш куч. 5 уй                                                                                         соат 11.00

Йигилишни жамият  Устав жамгармасининг 13,96 % фоиз акциядори «Усто Асадбек» МЧЖ рахбари Н.Амруллаев  очик деб эълон килиб жумладан, жами овоз берувчи 107 072 дона акция эгаларидан, 43 841 дона акция эгалари ёки 40,95 % акция эгалари (450 нафар) йигилишда катнашаётганлиги ва кун тартибига киритилган масалалар буйича  йигилиш карор кабул килиш учун  кворумга эга эканлигини маълум килди.

Сўзга жамият акциядори ҳисобланган “47-сон ХКМК” МЧЖ рахбари А.Улуғов сузга чиқиб, йиғилиш раислигига Н.Амруллаевни, йилиғишнинг котиби этиб М.Қурбоновани, саноқ комиссияси таркибига жамият ходимлари К.Турсунов, Д.Ташева ва Ш.Жамоловларни таклиф қилди.

Мазкур таклиф бир овоздан маъқулланди.

Шундан сўнг йигилиш раиси килувчи Н.Амруллаев акциядорларни йигилиш кун тартибига киритилган масалалар билан таништирди.

            Йигилиш раиси: Н.Амруллаев

            Котиба: М.Курбанова

Кун тартибидаги масалалар:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини тасдиқлаш.

4. 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув раиси (директор)нинг хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамият тафтиш комиссиясининг 2012-2015 йиллар молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.

6. Жамият ташқи аудиторининг 2012-2015 йиллар молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг 2012-2015 йиллар ҳисоботини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2016 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.

9. Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.

10. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

11. “Бухороэнергомарказ” ОАЖнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

12. Жамият ижроия органи билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, қайта тузиш ёки бекор қилиш.

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш.

14. 2016 йил учун жамият ташқи аудиторини хамда унга тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

16. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави ҳамда “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги ва “Ички аудит тўғрисида”ги низомларини янги тахрирда тасдиқлаш.

17. “Бухороэнергомарказ” АЖнинг акцияларини майдалаш.

18. Янгидан акциялар чиқариш ва янги акциялар чиқарилиши муносабати билан қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ёки ушбу ваколатни жамият кузатув кенгашига бериш.

19. Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 370-сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун талабларига мувофиқ жамиятнинг фирма номини (ОАЖдан АЖга) ўзгартириш ва қимматли қоғозларни чиқарилиши тўғрисидаги қарорларга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ёки ушбу ваколатни жамият кузатув кенгашига бериш.

20. Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссияси томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва ушбу тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

21. “Корпоратив бошқарув кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган “Бухороэнергомарказ” АЖнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб йигилганларга Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тугрисида гапириб утди ва уни тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

1.1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиклансин.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб йигилганларга, санок комисияси таркибига К.Турсунов, Д.Ташева ва Ш.Жамоловларни тасдиклашни таклиф килди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

2.1 Саноқ комиссияси шахсий таркибига К.Турсунов, Д.Ташева ва Ш.Жамоловлар тасдиқлансин.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб,  2015 йилда жамият Устав жамгармасининг 52 % улушига эгалик килувчи  Россия Федерациясининг «Энергомашкорпорация» АЖ ва Буюк Британиянинг ENERGOMASH (UK) LIMITED жамиятлари чакирилганига карамасдан акциядорлар умумий йигилишида катнашмаганлигини, натижада  йигилиш кворумга эга булмаганлиги сабабли  кун тартибига киритилган масалалар куриб чикилмаганлиги,  шу жумладан жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси  аъзолари сайланмаганлигини инобатга олиб йигилиш кун тартибидаги учинчи ва бешинчи масалаларни мухокама килмасликни таклиф этди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

4.1. Йигилиш кун тартибидаги учинчи ва бешинчи масала куриб чикилмасин.

Кун тартибидаги туртинчи масала юзасидан жамият директори А.Караев йигилганларга жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича  хисобот бериб,  уни тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

4.1. 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув раиси (директор) нинг хисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги  олтинчи масала юзасидан жамият ташки аудитории «Прогресс Аудит» МЧЖ (лавозими)директори С.С.Алимджанова сузга чикиб, Жамият ташки аудиторларининг 2012-2015 йиллар молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини такдим килиб, уни тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

6.1. «Прогресс Аудит» МЧЖ ва «HOMBUR AUDIT» МЧЖ 2012-2015 йиллар молиявий-хужалик фаолияти якунлари буйича аудиторлик хулосалари тасдиклансин.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси З.Сафаров сузга чикиб, акциядорларга жамиятнинг 2012-2015 йиллар учун йиллик хисоботларни, бугалтерлик балансларни хамда файда ва зарар счетлари тугрисида маълумот берди ва уларни тасдиклашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

7.1. Жамиятнинг 2012-2015 йиллар йиллик ҳисоботлари ва бугалтерлик баланслари тасдиклансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан Ш.Жамолов сузга чикиб, йигилганларга жамиятнинг 2016 йил учун Бизнес-режаси билан таништирди ва тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

8.1. Жамиятнинг 2016 йил учун Бизнес-режаси тасдиклансин.

Кун тартибидаги туккизинчи масала юзасидан жамият директори А.Караев, жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта  ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси тугрисида ахборот берди ва тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

9.1. Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси тасдиклансин.

Кун тартибидаги унинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси З.Сафаров сузга чикиб, акциядорларни жамият 2015 йил молиявий – хужалик фаолиятини 28,9 млн.сум соф фойда  билан якунлаганини маъулм килиб, соф фойданинг 261,8 минг сумини имтиёзли акциялар эгаларига хар бир акция учун 20 % микдорида (187х1400=261800) дивиденд тулашни ва 28638,2 минг сумни жамият ривожлантиришига колдиришни таклиф этди.

Шу билан З.Сафаров, дивидендларни тўлаш бошланадиган сана этиб 2016 йил 1 июл кунини белгилашни ва дивидендларни тўлаш тугалланадиган сана этиб 2016 йил 9 август куни этиб белгилашни таклиф қилди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

10.1.  2015 йил якуни буйича жамият соф фойдасидан 261,8 минг сум имтиёзли акцияларнинг хар бирига  1400 сумдан 20 % микдорида дивиденд тулашга ва 28638,2 минг сум жамият ривожлантиришга ажратилсин.

Дивидендларни тўлаш бошланадиган сана этиб 2016 йил 1 июл куни ва дивидендларни тўлаш тугалланадиган сана этиб 2016 йил 9 август куни этиб белгилансин.

Кун тартибидаги ун биринчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб , жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига куйидагиларни сайлашни таклиф килди.

Жами овозлар:

- Атаев Фазлиддин Ансарович (Бухоро вилоят Хокими ўринбосари)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Улугов Ахтам Акрамович         (ПМК-47 корхонаси директори)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Тошев Олим                                  (ПМК-47 корхонаси касаба уюшмаси раиси)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Темиров Шахоб Хамроевич      (ПМК-47 корхонаси Бош хисобчиси)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Камолов Улмас Ахадович         (ПМК-47 корхонаси ишлаб-чикариш ва режа бўлими бош мутахасиси) - тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Амруллаев Нурилло        (Усто Асадбек МЧЖ Директори)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Амруллаева Тамара        (Усто Асадбек МЧЖ Бош хисобчиси)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Соибова Раъно                  (Бухоро вилоят Мехр-шавкат худудий муассасаси рахбари)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

- Сиддиков Феруз Содикович      (Узсаноаткурилиш банк директор уринбосари)

- тарафдор – 100%  овоз,  карши – ___ овоз, бетараф – ___ овоз;

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

11.1. Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига куйидагилар сайлансин:

- Ф.А.Атаев, А.А.Улугов, О.Тошев, Ш.Х.Темиров, У.А.Камолов, Н.Амруллаев, Т.Амруллаева, Р.Соибова ва Ф.С.Сиддиков

Кун тартибидаги ун иккинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб , жамият ижроия органи рахбари, жамият  директори лавозимини бажаришга  А.Караев билан 1-йил муддатда шартнома тузишни таклиф килди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

 Акциядорлар умумий йигилиш карори:

12.1. Жамият ижроия органи рахбари, жамият директори лавозимини бажаришга  А.Караев билан 1 йил муддатга шартнома тузилсин.

Кун тартибидаги ун учинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб, жамият тафтиш комиссияси аъзоларига куйидагиларни сайлашни таклиф килди.

Жами овозлар:

-Хафизова Назира   (Шарк текс люкс МЧЖ Бош хисобчиси)

- тарафдор – 100%  овоз, карши – __ овоз, бетараф – __ овоз.

-Алижанова Сайёра Сайфуллаевна (Прогресс аудит МЧЖ аудитор)

-тарафдор – 100%  овоз,  карши – __ овоз, бетараф – __ овоз.

-Уразов Собир Элмуродович (Бухоро шахар Инфинбанк бош хисобчиси)

- тарафдор – 100%  овоз, карши – __ овоз, бетараф – __ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

13.1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига куйидагилар сайлансин:

Н.Хафизова, С.С.Алимжанова, С.Э.Уразов.

Кун тартибидаги ун туртинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси З.Сафаров сузга чикиб,  2016 йил учун  жамият ташки аудитори  сифатида «Прогресс Аудит» МЧЖни тайинлашни ва  унга туланадиган хизмат хакини  4 000,0 минг.сум микдорида белгиланишини таклиф берди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

14.1. 2016 йил учун жамият ташки аудиторлигига «Прогресс Аудит» МЧЖ тайинлансин ва уцнга туланадиган хизмат хаки  4 000,00 минг.сум микдорида белгилансин.

Кун тартибидаги ун бешинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб, акциядорларни жамиятнинг ташкилий тузилмаси билан таништирди ва тасдиклашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

15.1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тадиклансин.

Кун тартибидаги ун олтинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб,   Жамиятнинг янги таҳрирдаги Низомини ҳамда “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги ва “Ички аудит тўғрисида”ги низомларини янги тахрирда тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умуий йигилиш карори:

16.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Низоми ҳамда “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги ва “Ички аудит тўғрисида”ги низомлари янги тахрирда тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ун еттинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб, Узбекистон Республикасининг янги тахрирдаги «АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ВА АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ» тугрисидаги конуннинг 23 моддасига асосан, акцияларнинг номинал қиймати беш минг сўмдан ошмаслигини инобатга олиб, жамият акцияларини майдалаш таклиф этди.  Жамиятнинг устав жамгармаси 7000 сум микдоридаги 107 072 дона акциялардан (шундан 106 885 дона оддий ва 187 дона имтиёзли акциялар) иборат. Юкоридаги конун талабларига мувоффик жамият низом жамгармасини узгартирмаган холда  мавжуд акцияларни майдалаш йули билан хар бир донаси 1 000 сумдан иборат 749 504 дона (шулардан 748 195 дона оддий ва 1 309 дона имтиёзли) янги акциялар чикарилишини таклиф берди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

17.1. Жамият низом жамғармаси ўзгармаган ҳолда бир дона акциянинг номинал қиймати 7 000 сум бўлган жами 107 072 дона акция (шундан 106 885 дона оддий ва 187 дона имтиёзли акциялар)ларни майдалаш йули билан, бир дона акциянинг номинал қиймати  1 000 сумдан 749 504 дона (шулардан 748 195 дона оддий ва 1 309 дона имтиёзли) акциялар чиқарилуви амалга оширилсин.

       Кун тартибидаги ун саккизинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб, янгидан акциялар чиқариш ва янги акциялар чиқарилиши муносабати билан қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш ёки ушбу ваколатни жамият кузатув кенгашига беришни таклиф берди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

18.1. Янги акциялар чиқарилуви амалга оширилиши муносабати билан, янги акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарор иловага мувофиқ тасдиқлансин.

       Кун тартибидаги ун туккизинчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб, йигилганларга Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги 370-сонли “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун талабларига мувофиқ жамиятнинг фирма номини “Бухороэнергомарказ” ОАЖдан “Бухороэнергомарказ”АЖга ўзгартиришни ва қимматли қоғозларни чиқарилиши тўғрисидаги қарорларга тегишли ўзгартиришлар киритиш ва мазкур ўзгартириш матнини иловага мувофиқ тасдиқлашни таклиф килди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

            19.1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун талабларига мувофик жамият фирма номи “Бухороэнергомарказ” ОАЖдан “Бухороэнергомарказ”АЖга ўзгартирилсин ва қимматли қоғозларни чиқарилиши тўғрисидаги қарорларга тегишли ўзгартиришлар киритилсин ва ўзгартиришлар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин.

      Кун тартибидаги йигирманчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб,  акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссияси томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва ушбу тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлашни суради.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

            20.1. Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссияси томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя килинсин ва ушбу тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин.

       Кун тартибидаги йигирман биринчи масала юзасидан йигилиш раиси Н.Амруллаев сузга чикиб,  “Корпоратив бошқарув кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлашни таклиф килди.

Жами овозлар: тарафдор – 100%  овоз,  карши – ______ овоз, бетараф – _______ овоз.

Акциядорлар умумий йигилиш карори:

            21.1. “Корпоратив бошқарув кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин.

 

Йигилиш раиси                                                                             Н.Амруллаев

Котиба                                                                                             М.Курбанова

Баённама 20.06.2016 йилда тузилди.